Yukio Futatsugi and artist Kentaro Yoshida discuss Panzer Dragoon at GDC

1 Like